Bear Crowd BV, hierna Bear Crowd, is de verwerker van de hierna genoemde gegevens, hecht grote waarde aan de correcte en oprechte verwerking van uw persoonsgegevens conform de toepassende wet- en regelgeving.

Door het verstrekken persoonsgegevens via onze website www.BearCrowd.nl geeft u Bear Crowd uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming om deze gegevens te verwerken.

Bear Crowd verwerkt en bewaart de volgende gegevens:

 • Van alle bezoekers van www.BearCrowd.nl wordt standaardinformatie verzameld en verwerkt door Bear Crowd over het internetgebruik, zoals statistieken op page views en verkeer van en naar de website.
 •  Van de gebruikers die zich registreren via www.BearCrowd.nl, verzamelt Bear Crowd in ieder geval de volgende gegevens:
 1. Voornaam
 2. Achternaam
 3. Emailadres
 • Van de Gebruikers met een registratie bij het Handelsregister van een Kamer van Koophandel (bijvoorbeeld een rechtspersoon, personenvennootschap of een eenmanszaak) zoals nader gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden die zich registreren via www.BearCrowd.nl verzamelt Bear Crowd in ieder geval ook de volgende gegevens:
 1. De statutaire- of handelsnaam,
 2. De (statutaire) vestigingsplaats,
 3. Het Kamer van Koophandel-nummer,
 4. Naam, adres, kopie legitimatiebewijs van ondernemer, bevoegd bestuurder of gevolmachtigde, en
 5. Het e-mailadres.

Bear Crowd verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Voor service verbetering en onderzoeksdoeleinden op het gebied van financiering en crowdfunding,
 2. Het bevorderen van investeringen via www.BearCrowd.nl,
 3. Ter uitvoering van overeenkomsten en haar dienstverlening, al dan niet in samenwerking met haar dienstverleners of Partners
 4. Gebruikers en potentiële Gebruikers op de hoogte houden van activiteiten, producten en diensten van Bear Crowd,
 5. Technisch beheer van www.BearCrowd.nl,
 6. Het verstrekken van (persoons) gegevens aan bepaalde derden, zoals rechthebbenden o.a. toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties, indien Bear Crowd daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of aanleiding ziet op grond van deze privacyverklaring,
 7. Het afdwingen van naleving van onze gebruiksvoorwaarden,
 8. Het, indien u daarvoor uw toestemming heeft verleend, verzenden van reclame-uitingen, en/of eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie.

De verstrekte persoonsgegevens zullen zowel door de bevoegde medewerkers van Bear Crowd, alsook door de betrokken personen bij dienstverleners of Partners van Bear Crowd vertrouwelijk behandeld worden. Alle betrokkenen zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, tenzij mededeling wettelijk verplicht is of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
Behoudens het bovengenoemde, worden uw persoonsgegevens niet doorgegeven aan derden, tenzij u ons specifiek toestemming heeft gegeven om dit te doen, of indien dit noodzakelijk is ter uitvoering van de diensten die u wenst te gebruiken, of indien dit wettelijk verplicht is.

Inzien
U hebt het recht en de mogelijkheid om uw persoonsgegevens op ieder moment in te zien, aan te laten passen, af te schermen of de verwerking te doen stoppen indien deze gegevens feitelijk onjuist of onvolledig zijn, ofwel niet ter zake doen. In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (AVG) acteert Bear Crowd als verantwoordelijke conform de wettelijk gestelde eisen zoals terug te vinden via de website van het College van bescherming van persoonsgegevens (www.cbpweb.nl) te Den Haag.

Beveiliging
Bear Crowd neemt alle redelijke stappen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, niet-geautoriseerde toegang, publicatie, wijziging of vernietiging. Opgemerkt zij dat geen enkele verzending van persoonsgegevens via een internetverbinding 100% veilig of foutloos is. U bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van uw internetverbinding.

www.BearCrowd.nl gebruikt cookies. Een cookie is een bestand dat de server naar uw browser stuurt en dat nadien op uw eigen computer wordt bewaard. Cookies worden enkel voor de uitvoering of vergemakkelijking van de uitvoering van een door u gevraagde dienst gebruikt. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie of bezoek. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u notificeert, telkens wanneer cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert. Indien u het gebruik van cookies weigert, dan kunnen wij u echter de (correcte) verzending van communicatie en de levering van bepaalde diensten niet verzekeren.

Links naar andere websites
www.BearCrowd.nl kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Bear Crowd heeft geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens door aanbieders van deze websites. Deze privacyverklaring is hoe dan ook niet van toepassing op deze websites.

Wijzigingen privacyverklaring
Bear Crowd behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen naar onder meer de geldende wet- en regelgeving.

Contact
Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Bear Crowd, neem dan contact op met Bear Crowd BV.