Innovatiebox regeling

De innovatiebox regeling maakt het mogelijk om de vennootschapsbelasting over de innovatiewinst te verlagen naar 7%. Dit betreft het gedeelte van de winst gerealiseerd door uit de WBSO regeling ontwikkelde producten en/of ontwikkelingen waarop u een octrooi (patent) heeft verkregen.

Voor het innovatie gedeelte van de winst is de vennootschapsbelasting te reduceren tot 7 %, en levert dus maximaal 72% voordeel op.


Bel nu: 088 - 2327 000 of mail je vraag naar office@BearCrowd.nl

Doelgroep

Voor een kleinere belastingplichtige volstaat de WBSO beschikking of een octrooi als toegangsticket tot de innovatiebox. Voor een grotere belastingplichtige is een aanvullend certificaat vereist.

Kleinere belastingplichtige

Een kleinere belastingplichtige is voor de belastingdienst een onderneming met:

 • Minder dan 37,5 miljoen euro bruto voordeel uit het immateriële activa in vijf jaar (*)
 • Minder dan 250 miljoen euro netto-omzet (van de groep) in vijf jaar (*)

(*) Bovenstaand geldt voor het boekjaar waarin u de innovatiebox wilt toepassen en de vier voorafgaande jaren samen.

Grotere belastingplichtige

Voor een grotere belastingplichtige (die niet in bovengenoemde categorie valt) is naast de WBSO een tweede toegangsticket vereist, zoals bijvoorbeeld:

 • een octrooi (of u hebt een octrooi aangevraagd)
 • een kwekersrecht (of u hebt een kwekersrecht aangevraagd)
 • ontwikkeling van nieuwe biologische gewasbeschermingsmiddelen
 • programmatuur
 • een vergunning om geneesmiddelen op de markt te brengen
 • een geregistreerd gebruiksmodel ter bescherming van innovatie
 • een aanvullend beschermingscertificaat verleend door het Octrooicentrum Nederland

Bepalen van de winst uit de innovatie

De voordelen kunnen volgens meerdere methoden bepaald worden. Er kan een voorstel aan de belastingdienst worden gedaan, maar zij dient daar natuurlijk wel bij in te stemmen. In de vaststellingsovereenkomst wordt vastgelegd op welke wijze de innovatieboxwinst jaarlijks dient te worden berekend.

Afpelmethode

De afpelmethode kan worden ingezet indien R&D de meest belangrijke functies binnen de onderneming zijn (ook wel kernfunctie te noemen). Middels deze methode wordt bepaald welk deel van de winst aan de innovatie kan worden toegerekend.

Eerst wordt de EBIT vastgesteld, deze wordt verminderd door winsttoerekening aan kernfuncties zoals ondernemerschap, marketing/sales, productie en R&D.

Costplusmethode

Indien de belastingdienst R&D binnen uw bedrijf aanmerkt als routinefunctie maakt men gebruik van de costplusmethode.

In de berekening worden de totale R&D kosten en uitgaven vastgesteld die leiden tot het immaterieel activum (S&O-verklaring / octrooi). Over dit bedrag wordt vervolgens een opslag van circa 10 tot 30% gehanteerd.

Nexusbenadering – Uitbesteding ontwikkelactiviteiten (Nexusbreuk)

Bij uitbesteding (binnen of buiten de groep) wordt er vanuit gegaan dat een deel van de voordelen niet in aanmerking komt voor de voordelen van de innovatiebox. De achtergrond hiervan zijn internationale afspraken die belastingontwijking moeten tegengaan, de zogenaamde Nexusbenadering. De voordelen die toepasbaar zijn worden berekend via de Nexusbreuk.

In de vaststellingsovereenkomst kan worden vastgelegd dat een deel van de S&O-activiteiten door derden (al dan niet binnen de groep) worden uitgevoerd.  Ook aangekocht IP (Intellectual Property) valt hieronder. Indien de werkzaamheden verschuiven is het zaak dit te melden bij de belastingdienst.

Rekenvoorbeeld van de belastingdienst

De belastingdienst past een breuk toe op de voordelen uit een immaterieel activum, de zogenoemde Nexusbreuk:                        (kwalificerende uitgaven x 1,3) / totale uitgaven.

De uitgaven voor ontwikkelingswerkzaamheden door een verbonden lichaam tellen níet mee als ‘kwalificerende uitgaven’, in onderstaand voorbeeld wordt de € 60.000 daarom niet meegenomen.

U hebt een immaterieel activum ontwikkeld.
Stel, de totale uitgaven voor de ontwikkeling waren € 200.000:

 • € 120.000 voor werkzaamheden die u zelf hebt verricht
 • € 20.000 voor werkzaamheden die u hebt uitbesteed aan derden
 • € 60.000 voor werkzaamheden die u hebt uitbesteed aan een verbonden lichaam

Rekenvoorbeeld Conclusie

In het boekjaar waarin u gebruik wilt maken van de innovatiebox, is uw voordeel uit het immaterieel activum € 250.000.

Hiervan komt 91% in aanmerking voor de innovatiebox:
(€ 120.000 + € 20.000) x 1,3/€ 200.000 = 0.91.

U mag dus € 250.000 x 0.91 = € 227.500 in de innovatiebox plaatsen.

Innovatiebox aanvragen? Neem contact op!

Geïnteresseerd in de innovatiebox regeling? Neem nu contact op!
Wij denken graag met u mee aangaande de mogelijkheden.


Bel nu: 088 - 2327 000 of mail je vraag naar office@BearCrowd.nl