Gedurende de looptijd

Voor gebruik van de innovatiebox zijn de voorwaarden zoals overeengekomen in de ruling (vaststellingsovereenkomst met de belastingdienst) is het van groot belang de voorwaarden in het hoofd te houden. In deze ruling wordt afgeweken van de standaard belastingafspraken en het volgen van deze afwijkende voorwaarden voorkomt (vervelende) verrassingen achteraf.

Het belangrijkste is om veranderingen in de situatie tijdig te rapporteren.  Belangrijke wijzigingen in de organisatie die impact hebben op de vaststellingsovereenkomst dienen met de belastinginspecteur te worden overlegd om de gevolgen voor de innovatiebox te bepalen. In dit document worden enkele vaak voorkomende wijzigingen besproken.

Realisatie WBSO uren

Significante wijzigingen in de realisatie van de WBSO uren, kan leiden tot een aanpassingen van de vaststellingsovereenkomst. Dit is met name het geval bij significante afname van de realisatie. Sluit dergelijke wijzigingen kort met de belastingdienst.

Nacalculatie op basis van de definitieve jaarcijfers

De innovatiewinst, dat is het gedeelte van de winst dat voor het voordeel via de innovatiebox in aanmerking kan komen, dient jaarlijks op basis van de werkelijke cijfers berekend te worden. Het is mogelijk om deze eerder al op basis van voorlopige cijfers aan te vragen, maar deze dient dan naderhand gecorrigeerd te worden zodra de officiële cijfers bekend zijn geworden.

Om (onaangename) verrassingen te voorkomen is het zaak met de definitieve cijfers te verrekenen en dit voor indiening van de aangifte van de vennootschapsbelasting te checken.

Uitbesteding ontwikkelactiviteiten (Nexusbreuk)

Bij uitbesteding (binnen of buiten de groep) wordt er vanuit gegaan dat een deel van de voordelen niet in aanmerking komt voor de voordelen van de innovatiebox. De achtergrond hiervan zijn internationale afspraken die belastingontwijking moeten tegengaan, de zogenaamde Nexusbenadering. De voordelen die toepasbaar zijn worden berekend via de Nexusbreuk.

In de vaststellingsovereenkomst kan worden vastgelegd dat een deel van de S&O-activiteiten door derden (al dan niet binnen de groep) worden uitgevoerd.  Ook aangekocht IP (Intellectual Property) valt hieronder. Indien de werkzaamheden verschuiven is het zaak dit te melden bij de belastingdienst.

Verandering van de organisatiestructuur of fiscale eenheid

Veranderingen in de organisatiestructuur of fiscale eenheid hebben mogelijk impact op de vaststellingsovereenkomst. Bespreek wijzigingen op dit gebied met de belastingdienst.

Activeren kosten immateriële activa

Indien ontwikkelkosten zijn geactiveerd op de balans, dienen de voortbrengingskosten eerst te worden ingelopen voordat de innovatiebox kan worden toegepast.

Indien later wordt besloten de ontwikkelingskosten te gaan activeren kan er sprake zijn van een wezenlijke wijziging in de bepaling van de operationele winst. Vooraf bespreken van de gevolgen met de belastingdienst is daarom van groot belang.

Wijziging financieringsstructuur

Indien er significante wijzigingen in de financiering plaats vinden dient dit tijdig gemeld te worden aan de belastingadviseur en –inspecteur en de gevolgen te bespreken voor de vaststellingsovereenkomst.

Bijzondere baten en lasten

Bijzondere baten en lasten kunnen buiten de afspraken in de vaststellingsovereenkomst vallen. De ondernemer dient deze te allen tijde in de gaten te houden en afwijkingen bespreken met de belastingadviseur en –inspecteur.

Aflopen van de vaststellingsovereenkomst

De belastingdienst geeft de vaststellingsovereenkomst (ruling) in principe voor een periode van drie jaar af. In het laatste jaar van de looptijd kan een verzoek worden ingediend tot verlenging. Hierbij wordt de overeenkomst geëvalueerd met de werkelijkheid en kan de belastingdienst een verlenging afgeven voor een nader te bepalen periode (dit kan bijvoorbeeld ook weer drie jaar zijn).

Meer weten? Neem contact op!

Geïnteresseerd in de innovatiebox regeling? Neem nu contact op!
Wij denken graag met u mee aangaande de mogelijkheden.


Bel nu: 088 - 2327 000 of mail je vraag naar office@BearCrowd.nl