(English version below, Engelse versie staat hieronder)

U bezoekt een website van Bear Crowd

Bij het gebruik van websites van Bear Crowd kan door Bear Crowd en/of door derden informatie over uw gebruik van deze en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. De informatie die, bijvoorbeeld door middel van cookies, door Bear Crowd en/of derden wordt verzameld kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

Voor functionele doeleinden:

om het navigeren en het inloggen op de websites van Bear Crowd te vergemakkelijken of om uw instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van websites van Bear Crowd te onthouden:
Bijvoorbeeld: u logt in op een website en via een cookie weet ons systeem bij uw volgende bezoek aan dezelfde website dat u ingelogd bent. U hoeft dus niet opnieuw in te loggen.

Voor analytische doeleinden:

om het gebruik van de Bear Crowd websites te analyseren.
Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat Bear Crowd weet welke (onderdelen) van haar websites populair zijn. De door Bear Crowd op basis van het bovenstaande verzamelde informatie kan worden gecombineerd met door Bear Crowd verwerkte persoonsgegevens.

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser.

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere apparaten en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen per browser en/of per apparaat.

 

Privacy

Op de persoonsgegevens die Bear Crowd eventueel op basis van de geplaatste cookies verwerkt is de Bear Crowd Privacy Verklaring van toepassing.

 

Wijziging van deze Verklaring

Bear Crowd behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Cookie Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Cookie Verklaring op de hoogte bent.

Deze Cookie Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 29 februari 2018.

 

Meer informatie over cookies?

Op de volgende website kunt u meer lezen over cookies:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cookie_(internet)

ENGLISH

You are visiting a website owned and operated by Bear Crowd

In using the websites owned and operated by Bear Crowd, the latter and/or third parties may collect information about your use of this and other websites, e.g. through the use of cookies. A cookie is a small file downloaded onto your computer, tablet or phone when you access pages of a website and it’s stored by your browser on your computer’s hard-drive. The cookie enables your browser to be identified during repeated visits to a website. The information collected by Bear Crowd and/or third parties, e.g. through the use of cookies, can be used for the following purposes:

  1. For functional purposes:

in order to facilitate navigation and logging onto the websites owned and operated by Bear Crowd or to remember your settings and/or preferences when using websites owned and operated by Bear Crowd: Example: you log on to a website, and a cookie tells our system during your next visit that you are logged on. This means there is no need for you to log on to the site again.

  1. For analytical purposes:

in order to analyze the use of the Bear Crowd websites. Example: this data enables us to track the number of visitors to a specific website, so that Bear Crowd knows which sections of its websites are popular. The data collected by Bear Crowd based on the above can be used in conjunction with personal data processed by Bear Crowd.

Deleting and rejecting cookies

You can use your computer’s browser settings to delete previously stored cookies and prevent new cookies from being stored. The method used for storing cookies depends on the type of browser; you can use your browser’s help function if necessary.

Please note: if you reject and/or delete cookies, you will not always be able to use all the options and features of a website. Furthermore, rejecting and/or deleting cookies only has an effect on the computer and the browser on which you perform this act. If you are using multiple devices and/or browsers, you might need to repeat the act(s) described above per browser and/or per device.

Privacy

The personal data processed by Bear Crowd, if applicable based on the cookies set, is subject to the Bear Crowd Privacy Statement.

Amendments to this Statement

Bear Crowd reserves the right to amend this Cookie Statement; any amendments will be published on this page. We recommend that you check this Cookie Statement regularly, so as to ensure that you always have access to the most up-to-date version of the Cookie Statement. This Cookie Statement was most recently amended on 15 February 2018.

More information about cookies?

For further reading on cookies you might visit the following website:

https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie